daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Vyřízení úředních záležitostí

Matriční úřad
Na matriku dle místa úmrtí poté vy nebo pohřební služba odevzdáte: občanský průkaz zemřelého, kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře. Matriční úřad zasílá úmrtní list poštou na adresu objednatele pohřbu do jednoho měsíce od konání pohřbu.

Bankovní účty, hypotéky, životní pojistky
Je důležité si uvědomit, že přístup k bankovnímu účtu zemřelého mají jenom ti lidé, kterým majitel účtu udělil právo k nakládání ještě před svou smrtí.
Pozor: Stává se, že banka v krátké době po úmrtí zmrazí účet i tomu, kdo byl spolumajitelem konta se zemřelým; s účtem od toho okamžiku nelze nijak nakládat až do vyřízení pozůstalosti v rámci dědického řízení (které může trvat až několik měsíců). Podobně nelze nakládat s akciemi, dluhopisy nebo bezpečnostní schránkou po zesnulém.
Je vhodné se s bankou spojit v záležitosti projednání pravidelných odchozích plateb z účtu zemřelé osoby, náležitostí spojených s hypotékou, bankovními půjčkami zemřelého aj.
Pokud měl zemřelý sjednanou životní či jinou pojistku, příslušné pojišťovně oznamte úmrtí co nejdříve; je potřeba doložit úmrtní list.

Majetek po zesnulém
V dědickém řízení bude určeno, komu majetek po zesnulém náleží. Pozůstalostní řízení provádí notář z pověření soudu podle místa bydliště zemřelého, který dědice (obvykle objednavatele pohřbu) písemně vyzve k řízení o dědictví. Kopii úmrtního listu doručí tomuto soudu Matriční úřad.

Důchod po zemřelém
Úmrtím zaniká nárok na důchod zemřelému (starobní, invalidní). Kontaktujte proto příslušné pracoviště Okresní správy soc. zabezpečení nebo poštu, která prováděla výplatu důchodu.

Jiné sociální příspěvky
Pokud zemřelý pobíral sociální příspěvky (např. příspěvek na péči), jste povinni ohlásit úmrtí písemně (stačí elektronicky) do 8 dnů na příslušném oddělení (příspěvek na péči na Úřadu práce). Později jim zašlete kopii úmrtního listu.

Pohřebné
Pohřebné je jednorázová dávka (5 000,-). Nárok má na něj osoba, která vypravuje pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Formulář žádosti o dávku získáte a odevzdáte na kontaktním pracovišti pobočky Úřadu práce, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. Budete potřebovat s sebou vlastní doklad totožnosti, úmrtní list, doklady od pohřebního ústavu (o datu pohřbu a fakturu za pohřeb), doklad prokazující, že zesnulý byl rodičem nezaopatřeného dítěte (př. rodný list).

Vdovský/sirotčí důchod
Důchody vdovské, vdovecké náleží po úmrtí manžela/manželky. Sirotčí důchody náleží při úmrtí otce/matky nezaopatřeným dětem. Nárok na tento důchod je potřeba uplatnit podáním žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.

Přepis změny stavu v občanském průkazu
Manžel/manželka zemřelého by do 15 dnů po obdržení úmrtního listu měli zažádat o vydání nového občanského průkazu na Městském úřadě v místě trvalého bydliště. Pokud údaj o rodinném stavu není v daném občanském průkazu uveden, výměna průkazu se neprovádí.

Ostatní platby
Nezapomeňte vyřídit event. změnu v platbě nájemného po zemřelém (u nájemních smluv počítejte s výpovědní lhůtou), pravděpodobně budete chtít také zrušit mobilní číslo zemřelého či tarif, nahlásit změnu odběratele energie, vody, plynu (případně odběrné místo zrušit), zrušit internetové připojení, rozhlasové a televizní poplatky (Pokud platby byly realizovány prostřednictvím služby SIPO, je nutné změny nahlásit na pobočce České pošty.). Přepis po zemřelém lze provést po předložení úmrtního listu na příslušných kontaktních místech (či elektronicky). Není potřeba čekat na výsledek dědického řízení.

Ostatní osobní doklady po zemřelém
Na příslušných úřadech je vhodné odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny (příslušná pojišťovna), řidičský průkaz (dopravní inspektorát), cestovní pas (pasové oddělení), vojenskou knížku (vojenská správa); zbrojní pas (informujte oddělení Policie ČR).

Po úmrtí osoby samostatně výdělečně činné
Pokud zemře OSVČ, není třeba za ni dál platit zálohy na důchodové, případně nemocenské pojištění. České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nahlásí obvykle úmrtí Matriční úřad; ze strany pozůstalých je však vhodné informovat také Finanční a Živnostenský úřad.


vyvěšeno od: 7. 1. 2021
Najdeme sestřičky? Zn. chceme pomáhat.

Rády mezi námi přivítáme nové kolegy. Zveme Vás na setkání, při kterém zodpovíme Vaše otázky a přiblížíme práci zdravotní sestřičky (bratra). Nástup je možný ihned. Volat můžete na tel.: 737 888 964, nebo pište na e-mail: vedouci@hospicveronika.cz



vyvěšeno od: 26. 11. 2020
Finance z golfu poslouží Domácímu hospici sv. Veroniky v Českých Budějovicích

Moc děkujeme paní Ing. Pavle Skrbkové PhD., MUDr. Blance Jakubcové a bývalému panu primáři gynekologicko-porodnického oddělení českobudějovické nemocnice MUDr. Petru Sákovi za finanční dar ve 36 000 Kč, který bude využit ke koupi koncentrátoru kyslíku. Teto přístroj usnadňuje dýchání mnoha našim pacientů.



vyvěšeno od: 31. 10. 2020
Vzpomínka na naše nejbližší

Všechny vás zdravím. V týdnu intenzivnějších modliteb za naše zemřelé, který prožíváme začátkem listopadu, vyprošuji všem , které jsme v tomto roce v Hospici Sv. Veroniky doprovodili " Do místa odpočinutí, světla a pokoje, uveď Bože, duše našich zemřelých".

Všem vám, kteří jste statečně provázeli v posledních dnech vaše blízké, přeji pokoj v duši a hrdost na to, že jste to zvládli.

Při každé mši na vás pamatuji a žehnám vám.

Otec Bohuslav Richter - duchovní Hospice Sv. Veroniky


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 



vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovice



vyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz