daruj.se
eutanazie.cz

Domácí hospic sv. Veroniky České Budějovice

Vyřízení úředních záležitostí

Matriční úřad
Na matriku dle místa úmrtí poté vy nebo pohřební služba odevzdáte: občanský průkaz zemřelého, kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře. Matriční úřad zasílá úmrtní list poštou na adresu objednatele pohřbu do jednoho měsíce od konání pohřbu.

Bankovní účty, hypotéky, životní pojistky
Je důležité si uvědomit, že přístup k bankovnímu účtu zemřelého mají jenom ti lidé, kterým majitel účtu udělil právo k nakládání ještě před svou smrtí.
Pozor: Stává se, že banka v krátké době po úmrtí zmrazí účet i tomu, kdo byl spolumajitelem konta se zemřelým; s účtem od toho okamžiku nelze nijak nakládat až do vyřízení pozůstalosti v rámci dědického řízení (které může trvat až několik měsíců). Podobně nelze nakládat s akciemi, dluhopisy nebo bezpečnostní schránkou po zesnulém.
Je vhodné se s bankou spojit v záležitosti projednání pravidelných odchozích plateb z účtu zemřelé osoby, náležitostí spojených s hypotékou, bankovními půjčkami zemřelého aj.
Pokud měl zemřelý sjednanou životní či jinou pojistku, příslušné pojišťovně oznamte úmrtí co nejdříve; je potřeba doložit úmrtní list.

Majetek po zesnulém
V dědickém řízení bude určeno, komu majetek po zesnulém náleží. Pozůstalostní řízení provádí notář z pověření soudu podle místa bydliště zemřelého, který dědice (obvykle objednavatele pohřbu) písemně vyzve k řízení o dědictví. Kopii úmrtního listu doručí tomuto soudu Matriční úřad.

Důchod po zemřelém
Úmrtím zaniká nárok na důchod zemřelému (starobní, invalidní). Kontaktujte proto příslušné pracoviště Okresní správy soc. zabezpečení nebo poštu, která prováděla výplatu důchodu.

Jiné sociální příspěvky
Pokud zemřelý pobíral sociální příspěvky (např. příspěvek na péči), jste povinni ohlásit úmrtí písemně (stačí elektronicky) do 8 dnů na příslušném oddělení (příspěvek na péči na Úřadu práce). Později jim zašlete kopii úmrtního listu.

Pohřebné
Pohřebné je jednorázová dávka (5 000,-). Nárok má na něj osoba, která vypravuje pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Formulář žádosti o dávku získáte a odevzdáte na kontaktním pracovišti pobočky Úřadu práce, a to dle místa trvalého bydliště objednavatele pohřbu. Budete potřebovat s sebou vlastní doklad totožnosti, úmrtní list, doklady od pohřebního ústavu (o datu pohřbu a fakturu za pohřeb), doklad prokazující, že zesnulý byl rodičem nezaopatřeného dítěte (př. rodný list).

Vdovský/sirotčí důchod
Důchody vdovské, vdovecké náleží po úmrtí manžela/manželky. Sirotčí důchody náleží při úmrtí otce/matky nezaopatřeným dětem. Nárok na tento důchod je potřeba uplatnit podáním žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení v místě svého trvalého bydliště.

Přepis změny stavu v občanském průkazu
Manžel/manželka zemřelého by do 15 dnů po obdržení úmrtního listu měli zažádat o vydání nového občanského průkazu na Městském úřadě v místě trvalého bydliště. Pokud údaj o rodinném stavu není v daném občanském průkazu uveden, výměna průkazu se neprovádí.

Ostatní platby
Nezapomeňte vyřídit event. změnu v platbě nájemného po zemřelém (u nájemních smluv počítejte s výpovědní lhůtou), pravděpodobně budete chtít také zrušit mobilní číslo zemřelého či tarif, nahlásit změnu odběratele energie, vody, plynu (případně odběrné místo zrušit), zrušit internetové připojení, rozhlasové a televizní poplatky (Pokud platby byly realizovány prostřednictvím služby SIPO, je nutné změny nahlásit na pobočce České pošty.). Přepis po zemřelém lze provést po předložení úmrtního listu na příslušných kontaktních místech (či elektronicky). Není potřeba čekat na výsledek dědického řízení.

Ostatní osobní doklady po zemřelém
Na příslušných úřadech je vhodné odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny (příslušná pojišťovna), řidičský průkaz (dopravní inspektorát), cestovní pas (pasové oddělení), vojenskou knížku (vojenská správa); zbrojní pas (informujte oddělení Policie ČR).

Po úmrtí osoby samostatně výdělečně činné
Pokud zemře OSVČ, není třeba za ni dál platit zálohy na důchodové, případně nemocenské pojištění. České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně nahlásí obvykle úmrtí Matriční úřad; ze strany pozůstalých je však vhodné informovat také Finanční a Živnostenský úřad.

Povzbuzení do nelehkých dní

I v této nelehké době pro každého jsme tu stále pro Vás. Příjem klientů do hospicové péče zůstává i nadále neomezený. Děláme vše proto, abychom minimalizovaly riziko nákazy, proto jednotliví členové multidisciplinárního týmu používají nejrůznější ochranné pomůcky.

Dveře jsou Vám k nám neustále otevřené. Stejně tak telefonní čísla 737 888 964 a 731 648 328 na kterém nás můžete v pracovních dnech od 7:30 – do 16:00 kontaktovat. Rády Vás vyslechneme, poradíme a nasměrujeme. A nebo třeba jen povzbudíme milým slovem.

Tým domácího hospice sv. Veroniky

K povzbuzení se přidává i náš duchovní.

Obavu i nejistotu dnešních dnů, smí prozářit dobrá zpráva-nejsme na to sami. Zvláště Vy, kteří doprovázíte své blízké na práh věčnosti. V duchu evangelia - milosrdného samaritána - pečujeme o umírající, aby závěr života mohli prožívat bezbolestně, obklopeni svou rodinou. Kdykoli jsem připraven podat pomocnou ruku, poskytnout duchovní podporu, pamatuji každý den modlitbou.

Tel. kontakt: 731 402 938.


vyvěšeno od: 10. 7. 2020
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

10. 8. - 14. 8. 2020vyvěšeno od: 8. 7. 2020
DOKONČILI JSME NÁTĚR FASÁDY. DĚKUJEME

Díky našim dárcům jsme mohli dát našemu hospici novou krásnou tvář.vyvěšeno od: 25. 6. 2020
BENEFIČNÍ KONCERT SKUPINY GLOBUS BYL OPĚT SKVĚLÝ

Koncert skupiny GLOBUS pořádaný 5. 6. 2020 na podporu naší práce se moc povedl.


 


Poděkování


vyvěšeno od: 10. 6. 2019
PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI GLOBUS

Velice děkujeme společnosti Globus za možnost účastnit se projektu "Globus Lepší svět", ve kterém jsme se na základě hlasování občanů umístili na 2. místě a získali tak finanční podporu ve výši 80 000,- korun. Peněžní prostředky budou použity na projekt podpory umírajících, jejich rodin a pozůstalých na Českobudějovicku.

 vyvěšeno od: 19. 1. 2017
Hospicová péče o občany města Č. Budějovice

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem
České Budějovicevyvěšeno od: 10. 10. 2018
Poděkování

Velice děkujeme panu senátorovi Jiřímu Šestákovi za propagaci hospicové myšlenky v Parlamentu ČR. Zároveň mu děkujeme za podporu našeho hospice.


Domácí hospic sv. Veroniky | Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice | tel: 731 648 328 | e-mail: info(zavináč)hospicveronika.cz